پایگاه دانش

بخش اول - هندکیپ آسیایی

هندکیپ آسیایی طریقه خاصی از هندیکپ است که برای مسابقات فوتبال استفاده میشود. هندیکپ با توجه به قدرت هر یک از تیمها تعیین میشود. این گزینه باعث میشود که ضرایب تیمها به هم نزدیکتر باشند و موقعیتهای بیشتری برای شرط بندی رقابتی فراهم شود. تمامی شرط های هندیکپ زنده (شامل نیمه اول و دوم) با توجه به نتیجه ثبت میشود و هر گلی که قبل از بسته شدن شرط زده شده باشد، محسوب نیست و از زمان شرط بندی گلها شمرده میشوند.

 

معانی اعداد در هندکیپ آسیایی:

 

0

 

پیشبینی شما برنده است . اگر تیم منتخب شما برنده بازی باشد

 

پیشبینی  شما برگشت خواهد خورد . اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی باشد

 

پیشبینی  شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما بازنده بازی باشد

 

0.25 -

 

پیشبینی شما برنده است . اگر تیم منتخب شما با نتیجه 1 گل یا بیشتر برنده بازی باشد 

 

پیشبینی شما نیم باخت است .اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی باشد 

 

پیشبینی  شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما بازنده ی بازی باشد

 

0.25

 

پیشبینی شما برنده است . اگر تیم منتخب شما با نتیجه 1 یا بیشتر برنده بازی باشد

 

پیشبینی  شما نیم برد است . اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی باشد

 

پیشبینی  شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما بازنده بازی باشد 

 

0.5 -

 

پیشبینی  شما برنده است .اگر تیم منتخب شما برنده بازی باشد

 

پیشبینی  شما بازنده  است .اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی باشد 

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما بازنده بازی باشد 

 

0.5 +

 

پیشبینی  شما برنده است .اگر تیم منتخب شما برنده بازی باشد

 

پیشبینی  شما برنده است .اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی باشد 

 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر تیم منتخب شما بازنده بازی باشد 

 

0.75 _

 

پیشبینی  شما برنده است .اگر تیم منتخب شما با 2 گل یا بیشتر برنده بازی باشد 

 

پیشبینی  شما نیم برد است . اگر تیم منتخب شما با1 گل  برنده بازی باشد

 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی و یا بازنده بازی باشد

 

0.75 +

 

پیشبینی  شما برنده است .اگر تیم منتخب شما برنده بازی یا با نتیجه مساوی باشد

 

پیشبینی  شما نیم باخت است . اگر تیم منتخب شما با 1 گل بازنده بازی باشد

 

پیشبینی  شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با 2 یا بیشتر بازنده بازی باشد

 

1 _

 

پیشبینی  شما شما برنده است . اگر تیم منتخب شما با 2گل یا بیشتر برنده شود .

 

پیشبینی  شما برگشت شرط است .اگر تیم منتخب شما با 1 گل برنده شود

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی یا بازنده بازی باشد

 

1 +

 

پیشبینی شما برنده است . اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی و یا برنده باشد

 

پیشبینی شما برگشت شرط است .اگر تیم منتخب شما با 1 گل بازنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با 2گل یا بیشتر بازنده باشد

 

1.25 _

 

پیشبینی شما برنده است . اگر تیم منتخب شما با 2 گل یا بیشتر برنده باشد 

 

پیشبینی شما نیم باخت است . اگر تیم منتخب شما با 1 گل برنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی یا بازنده باشد

 

1.25 +

 

پیشبینی شما برنده است . اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی و یا برنده باشد

 

پیشبینی شما نیم برد است . اگر تیم منتخب شما با گل بازنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با 2 گل یا بیشتر بازنده باشد 

 

1.5 _

 

پیشبینی شما برنده است .اگر تیم منتخب شما با 2 گل یا بیشتر برنده باشد 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر تیم منتخب شما با 1 گل برنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی و یا بازنده باشد 

 

1.5 +

 

پیشبینی شما برنده است .اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی و یا برنده باشد

 

پیشبینی شما برنده است . اگر تیم منتخب شما با 1 گل بازنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با 2 گل یا بیشتر بازنده باشد

 

1.75 _

 

پیشبینی شما برنده است .اگر تیم منتخب شما با 3 گل یا بیشتر برنده باشد

 

پیشبینی شما نیم برد است .اگر تیم منتخب شما با 2 گل یا بیشتر برنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر تیم منتخب شما با 1 گل برنده و یا با نتیجه مساوی و یا بازنده باشد

 

1.75 +

 

پیشبینی شما برنده است .اگر تیم منتخب شما با نتیجه مساوی ویا با 1 گل بازنده باشد

 

پیشبینی شما نیم باخت است . اگر تیم منتخب شما با 2 گل بازنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر تیم منتخب شما با 3 گل یا بیشتر بازنده باشد

 

2 _

 

پیشبینی شما برنده است .اگر تیم منتخب شما با 3 گل یا بیشتر برنده باشد

 

پیشبینی شما برگشت خواهد خورد . اگر تیم منتخب شما با 2 گل یا بیشتر برنده شود

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با 1 گل برنده و یا با نتیجه مساوی و یا بازنده شود

 

2+

 

پیشبینی شما برنده است . اگر تیم منتخب شما برنده شود یا با نتیجه مساوی و یا با 1 گل بازنده باشد

 

پیشبینی شما برگشت خواهد خورد .اگر تیم منتخب شما با 2 گل بازنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر تیم منتخب شما با 3 گل یا بیشتر بازنده باشد

 

2.25 _

 

پیشبینی شما برنده است .اگر تیم منتخب شما با 3 گل یا بیشتر برنده باشد

 

پیشبینی شما نیم باخت است . اگر تیم منتخب شما با 2 گل برنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با 1گل برنده و یا با نتیجه مساوی و یا بازنده باشد

 

2.25 +

 

پیشبینی شما برنده است . اگر تیم منتخب شما برنده و یا با نتیجه مساوی و یا با 1 گل بازنده باشد .

 

پیشبینی شما نیم برد است .اگر تیم منتحب شما با 2 گل بازنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتحب شما با 3 گل یا بیشتر بازنده باشد

 

2.5 -

 

پیشبینی شما برنده است .اگر تیم منتخب شما با 3 گل یا بیشتر برنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با 1یا 2 گل برنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر تیم منتخب شما با نتبجه مساوی یا بازنده باشد

 

2.5 +

 

پیشبینی شما برنده است . اگر شرط شما با نتیجه مساوی  یا برنده باشد

 

پیشبینی شما برنده است . اگر تیم منتخب شما با 1گل یا بیشتر بازنده باشد

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر تیم منتخب شما با 3  گل یا بیشتر بازنده باشد

 

هندیکپ اروپایی ؟

 

این نوع هندیکپ با هندیکپ آسیایی دو تفاوت عمده دارد

 

اولین تفاوت این است که، در هندیکپ اروپایی پیشبینی‌ها با توجه به نتیجهٔ پایانی بازی ثبت میشود حتی اگر پیشبینی در حین بازی به صورت زنده ثبت شده باشد

 

و دومین تفاوت این است که در هندیکپ اروپایی پیشبینی شما یا کاملا برد است یا کاملا باخت و شامل حالت نیم برد و یا نیم باخت نمیشود و بر خلاف هندیکپ آسیایی که دو حالت برد و باخت دارد، هندیکپ اروپایی سه حالت دارد

 

۱- برد میزبان بعد از اوانس 

 

۲- برد مهمان بعد از اوانس

 

۳- مساوی بعد از اوانس

 

بر فرض مثل 

 

بازی بارسلونا و چلسی ۵ بر ۳ به نفع بارسلونا تمام شده است

 

اگر شما برای برد چلسی، چلسی +۲ انتخاب کردید، بعد از اونس دادن نتیجهِ بازی ۵ بر ۵ و مساوی میشود و پیشبینی باخت محسوب می شود چون که بازی مساوی میشود و چلسی هنوز برنده نیست

 

اما اگر برای مساوی شدن پیشبینی کنید و چلسی +۲ را انتخاب کنید، پیشبینی برد می شود چون بعد از ۲ گل آوانس دادن بازی مساوی یا همان میشود

 

اگر برای برد بارسلونا، بارسلونا -۱ را انتخاب کنید، پیشبینی برد می شود، چون باز هم بعد از آوانس دادن ۱ گل به ضرر بارسلونا، نتیجهٔ بازی ۴ به ۳ به نفع بارسلونا خواهد بود

 

نمونه ای از هندیکپ سه حالته 

 

با انتخاب این نوع پیشبینی شما میتونید به تیم مدنظر خود آوانس دهید

اما با اضافه کردن آوانس میتوانید روی سه نتیجه بازی پیشبینی داشته باشید

۱- میتونید آوانس اضافه نمایید تا تیم انتخابی شما برنده شود

۲- میتوانید آوانس را اضافه نمایید و حتی با احتساب آوانس انتخاب نمایید که تیم انتخابی شما، تیمی که با آن آوانس داده اید بازنده بازی شود

و میتوانید انتخاب نمایید که با اضافه کردن آوانس بازی حتما تساوی شود

به مثال زیر توجه بفرمایید لطفا :

تصور کنید میلان با لاتزیو بازی دارد تیم ۱ میلان است و تیم ۲ لاتزیو و شما این انتخاب را انجام میدهید

1(1:0)

این پیشبینی به این معنی است که با اضافه کردن یک گل به میلان، تیم ۱ که خود میلان است باید برنده بازی باشد

2(1:0)

این پیشبینی به این معنا است که با اضافه کردن یک گل به میلان، تیم لاتزیو باید برنده بازی باشد

x(1:0)

این پیشبینی به این معنا است که اگر شما یک گل به میلان اضافه کنید بازی باید تساوی شود

 

بالا پایین هندیکپ؟

 

طبق توضیحات  زیر می توانید مجموع گل های بالا پایین هندیکپ را مشاهده کنید

 

-0.5

پیشبینی شما برنده است .اگرهیچ  گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی شما بازنده است اگر 1 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

+0.5 

 

پیشبینی شما  بازنده است .اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی شما برنده است .اگر 1 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

-0.75 

 

پیشبینی شما برنده است . اگرهیچ  گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی شما نیم باخت است .اگر 1 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 2 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

+0.75 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی شما نیم برد است .اگر 1 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برنده است .اگر 2 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

-1 

 

پیشبینی شما برنده است .اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی شما برگشت شرط است . اگر 1 گل به ثمر برسد 

 

پیشبیینی شما بازنده است . اگر 2 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

+1 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی شما برگشت شرط است .اگر 1 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برنده است . اگر 2 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

-1.25

 

پیشبینی شما برنده است .اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی شما نیم برد است . اگر 1 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما بازنده است . اگر 2 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

+1.25

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی شما نیم باخت است . اگر 1 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برنده است .اگر 2 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

-1.5 

 

پیشبینی شما برنده است . اگر 1 گل یا کمتر بر ثمر برسد 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 2 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

+1.5 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 1 گل یا کمتربه ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برنده است .اگر 2 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

-1.75 

 

پیشبینی شما برنده است .اگر 1گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما نیم باخت است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 3 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

+1.75

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 1 گل یا کمتر ثمر برسد 

 

پیشبینی شما نیم برد است . اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما برنده است .اگر 3 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

-2

 

پیشبینی شما برنده است .اگر 1 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برگشت شرط است . اگر 2 گل به ثمر برسد

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 3 گل  یا بیشتر به ثمر برسد

 

+2

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 1 گل یا کمتر به ثمر برسد

 

پیشبینی شما برگشت شرط است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شماا برنده است .اگر 3 گل یا بشیتر به ثمر برسد 

 

-2.25

 

پیشبینی شما برنده است .اگر 1گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما نیم برد است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 3 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

+2.25

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 1 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما نیم باخت است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برنده است.اگر 3 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

-2.75 

 

پیشبینی شما برنده است 2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما نیم باخت است .اگر 3 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما بازنده است اگر 4 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

+2.75

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما نیم برد است .اگر 3گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برنده  است .اگر 4 گل یا بشیتر به ثمر برسد 

 

-3 

 

پیشبینی شما برنده است .اگر 2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برگشت شرط است .3 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 4 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

+3

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برگشت شرط است .اگر 3 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برنده است .اگر 4 یا بیشتر به ثمر برسد