پایگاه دانش

در این نوع پیشبینی شما میتوانید رخدادهای مختلف بازی را در نظر گرفته و با انتخاب کردن یک عدد، پیشبینی کنید که تعداد رخدادهای مورد نظر شما در بازی بیشتر یا کمتر از عدد انتخابی شما خواهد بود.

 

بر فرض مثل

 

گزینهٔ بارسلونا بالای ۳.۵ ٔگل، به این معناست که بارسلونا باید ۴ ٔگل یا بیشتر بزند تا این پیشبینی برد شود.

 

پیشبینی‌های بالا/پایین دو نوع متفاوت دارد

 

بالا/پایین دو حالته

 

بالا/پایین سه حالته

 

در پیشبینی بالا/پایین دو حالته، امکان فسخ پیشبینی وجود دارد و نتایج براساس نتیجهٔ پایانی بازی ثبت میشود

بر فرض مثال اگر گزینهٔ بیشتر از ۳ ٔگل انتخاب شده باشد و دقیقا ۳ ٔگل به ثمر برسد، پیشبینی فسخ خواهد شد و مبلغ به حسابِ کاربری شما برگشت خواهد خورد

 

گزینهٔ بالاتر از ۲.۲۵ برای تعداد گلهای بازی، به دو قسمت بالاتر از ۲ و بالاتر از ۲.۵ تقسیم میشود. باید حداقل ۳ٔگل به ثمر برسد تا کل پیشبینی برنده شود، اگر فقط دو ٔگل به ثمر رسد، نصف پیشبینی برد و نصف پیشبینی باخت میشود.

 

گزینهٔ بالاتر از۴.۷۵ برای تعداد کرنرها، به دو قسمت بالاتر از ۴.۵ و بالاتر از ۵ تقسیم میشود. باید حداقل ۶ کرنر در بازی باشد تا کل پیشبینی برد محسوب شود. اگر ۵ کرنر به ثمر برسد، نصف پیشبینی فسخ و نصف دیگر برنده خواهد شد.

 

اگر نتیجه پیشبینی  شما نیم باخت شود : نیمی از مبلغی که برای پیشبینی تان ثبت کردید به شما برگشت داده میشود 

اگر نتیجه پپیشبینی  شما نیم برد شود : نیمی از مبلغی که برنده شدید به شما برگشت داده میشود 

 

 

حالتهای مجموع  بالا/ پایین گل ها 

 

بالای 0.5

 

پیشبینی  شما بازنده است.اگر هیچ  گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی  شما برنده است. اگر 1 گل به ثمر برسد 

پایین0.5

 

پبیشبینی  شما برنده است.اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی  شما بازنده است. اگر 1 به ثمر برسد 

 

بالای 0.75 

 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

پیشبینی  شما نیم برد است .اگر 1 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برنده است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

پایین 0.75 

پیشبینی  شما برنده است .اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی شما نیم باخت است .اگر1 گل به ثمر برسد 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

بالای 1 

پیشبینی شما بازنده است .اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

پیشبینی شما برگشت داده میشود .اگر 1 گل به ثمر برسد 

پیشبینی شما برنده است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

پایین 1 

پیشبینی  شما برنده است.اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی  شما برگشت داده میشود .اگر1 گل به ثمر برسد 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

بالای 1.25 

پیشبینی شما بازنده است اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

 

پیشبینی  شما نیم باخت است .اگر 1 گل به ثمر برسد 

پیشبینی  شما برنده است .اگر2 گل به ثمر برسد 

 

پایین 1.25 

 

پیشبینی  شما برنده است .اگر هیچ گلی به ثمر نرسد 

پیشبینی  شما نیم برد است . اگر1 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر2 گل به ثمر برسد

 

1.5 بالای

پیشبینی  شما بازنده است .اگر 1 گل یا کمتر به ثمر برسد 

پیشبینی  شما برنده است . اگر2 گل به ثمر برسد 

 

پایین 1.5 

پیشبینی  شما برنده است .اگر1 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

بالای 1.75 

پیشبینی شما بازنده است .اگر 1 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما نیم برد است.اگر 2 گل به ثمر برسد 

پیشبینی شما برنده است . اگر 3 گل به ثمر برسد 

 

پایین 1.75 

پیشبینی شما برنده است اگر 1 گل یا کمتر به ثمر برسد 

پیشبینی شما نیم باخت است.اگر 2 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر3 گل به ثمر برسد 

 

بالا ی 2

پیشبینی  شما بازنده است .اگر1 گل یا کمتر برسد 

 

پیشبینی  شما برگشت داده میشود .اگر 2 گل به ثمر برسد 

پیشبینی  شما برنده است اگر 3 گل به ثمر برسد 

 

پایین 2

پیشبینی شما برنده است .اگر 1 گل یا کمتر به ثمر برسد 

پیشبینی شما برگشت داده میشود .اگر2 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما بازنده است. اگر3 گل به ثمر برسد 

 

بالای 2.25 

پیشبینی  شما بازنده است اگر1گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما نیم باخت است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

پیشبینی  شما برنده است .اگر3 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

پایین 2.25 

پیشبینی  شما برنده است اگر1گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما نیم برد است .اگر 2 گل به ثمر برسد 

پیشبینی شما بازنده است .اگر3 گل یا بیشتر به ثمر برسد

بالای2.5

 

 

پیشبینی شما بازنده است .اگر2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

پیشبینی  شما برنده است .اگر3 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

پایین 2.5 

پیشبینی  شما برنده است .اگر2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما بازنده است اگر 3 یا بیشتر به ثمر برسد

 

 

بالای 2.75

 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر 2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

پیشبینی  شما نیم برد است .اگر3 گل به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما برنده است .اگر4 گل به ثمر برسد 

 

پایین 2.75 

پیشبینی شما برنده است. اگر2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما نیم باخت است .اگر3 گل به ثمر برسد 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر4 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

بالای 3 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما برگشت داده میشود . اگر3 گل به ثمر برسد 

پیشبینی شما برنده است. اگر4 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

پایین 3 

پیشبینی  شما برنده است. اگر2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما برگشت داده میشود .اگر3 گل به ثمر برسد 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر4 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

بالای 3.25

پیشبینی  شما بازنده است.اگر2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما نیم باخت است .اگر3 گل یا کمتر به ثمر برسد 

پیشبینی  شما برنده است .اگر4 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

پایین 3.25 

پیشبینی  شما برنده است.اگر2 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما نیم برد است .اگر3 گل به ثمر برسد 

پیشبینی  شما بازنده است.اگر4 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

بالای 3.5 

پیشبینی  شما بازنده است .اگر3 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی شما برنده است .اگر4 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

پایین 3.5 

پیشبینی  شما برنده است.اگر3 گل یا کمتر به ثمر برسد 

 

پیشبینی  شما بازنده است.اگر4 گل یا بیشتر به ثمر برسد 

 

بالا/پایین سه حالته؟  

 

در این نوع پیشبینی مبلغی فسخ نمیشود و نتایج با توجه به نتیجه پایانی بازی حساب میشود.

 

بر فرض مثال

 

گزینهٔ کمتر از ۵ کرنر در یک بازی، به این معناست که حداکثر کرنر‌های بازی باید ۴ باشد تا پیشبینی برد شود، اگر دقیقا ۵ کرنر در بازی به ثمر برسد پیشبینی باخت محسوب میشود.