پایگاه دانش

تمامی‌ بازی ها باید در زمان مشخص شده (زمان محلی استادیوم) انجام شوند تا شرط معتبر محسوب شود، مگر اینکه زمان به اشتباه از طرف سایت ثبت شده باشد

 

چنانچه محل برگزاری بازی تغییر کند، اما تیم‌ میزبان همچنان میزبان بازی باشد، شرط ها معتبر هستند، اما اگر جای تیم‌ میزبان و میهمان با یکدیگر عوض شود، شرط های بسته شده روی ضرایب اصلی‌، لغو می شوند

 

بازی باید حداقل “۵۵” دقیقه جریان داشته باشد. چنانچه بازی قبل از “۵۵” دقیقه لغو شود، تمامی‌ شرطهای مربوط به نتیجه ی پایانی بازی لغو می شوند، به جز شرط‌هایی‌ که نتیجه ی آنها مشخص شده باشد

 

توضیحات

 

در بازی هاکی روی یخ در اکثر لیگ‌های دنیا از جمله ان اچ‌ ال و چند لیگ مطرح دیگر آمریکای شمالی، از وقت اضافه، و به دنبال آن پنالتی‌های تعیین کننده، برای مشخص شدن برنده ی بازی استفاده می کنند. اگر نتیجه ی بازی در سه بخش زمانی مشخص نشد، بازی‌ در وقت اضافه ادامه پیدا می کند. اگر نتیجه در وقت اضافه نیز مساوی بماند، پنالتی ها نتیجه ی بازی را تعیین خواهند کرد. برای این منظور ۳ بازیکن از هر تیم‌، ۳ پنالتی خواهند زد. تیمی که گل بیشتری بزند برنده خواهد بود. در صورتی‌ که مجددا بعد از این ۳ پنالتی نتیجه مساوی شود، پنالتی‌ها آنقدر ادامه پیدا کرده تا باخت ناگهانی رخ دهد. (Sudden Death یا باخت ناگهانی: به محض اینکه یک تیم‌ جلو بیافتد، بازی خاتمه یافته و تیم مذکور برنده اعلام می شود). تعداد گلی‌ که در طول پنالتی‌های تعیین کننده به ثمر می‌رسد، اهمیتی در اعلام نتیجه ندارد، و تیم‌ برنده ۱ امتیاز از پنالتی ها دریافت کرده و در واقع یک امتیاز به نتیجه ی مساوی پایان بازی در وقت قانونی‌ آن تیم‌ اضافه می شود. به عنوان مثال اگر نتیجه در پایان وقت قانونی‌ ۳ بر ۳ مساوی شده باشد و طی‌ پنالتی تیمی برنده شود، نتیجه ی بازی ۴ بر ۳ گزارش می شود حتی اگر تیم‌ برنده ۳ پنالتی و تیم‌ بازنده ۲ پنالتی را به ثمر رسانده باشند

 

شرط‌ بندی زنده

 

شرط‌ های زنده با توجه به نتیجه ی نهایی بازی با احتساب وقت اضافه و پنالتی ثبت نتیجه می شوند. در صورتی که بازی به پنالتی‌های پایان بازی برسد، کّل پنالتی‌های به ثمر رسیده توسط تیم‌ برنده، یک گل محسوب می شوند

 

بازی های دوستانه و دوستانه ی بین المللی زنده بر اساس وقت قانونی بازی مشخص می شوند، مگر اینکه چیز دیگری اعلام شده باشد

 

شرط های زیر بدون احتساب وقت اضافه ثبت نتیجه می شوند:

 

مانی لاین ۳ حالته – مساوی شرط فسخ – شانس دو برابر – اولین زننده ی گل – آخرین زننده ی گل – هر دو تیم‌ گل بزنند – تعداد گل ها – تعداد گل های تیم‌ – مجموع گل های تیم‌ – وقت اضافه – گل بعدی

 

لیگ ملی‌ هاکی یا ان اچ‌ ال

 

شرطهای ان اچ‌ ال (قبل از شروع بازی و زنده) وقت تلف شده را شامل می شوند، مگر اینکه چیز دیگری اعلام شده باشد

 

چنانچه برنده ی بازی با پنالتی‌های پایان بازی (پنالتی‌های تعیین کننده) مشخص شود، یک گل به تیم‌ برنده، و مجموع گل های به ثمر رسیده اضافه می شود

 

شرط های زمان قانونی مسابقات ان اچ‌ ال و پیش از شروع فصل بر اساس نتیجه ی پایانی وقت قانونی بازی ثبت نتیجه می شوند

 

شرط های برنده/مانی‌ لاین ۳ حالته، بر اساس نتیجه ی پایانی وقت قانونی ثبت نتیجه می شوند

 

تمامی‌ مسابقات

 

تمامی‌ شرط های قبل از شروع بازی بر اساس نتیجه ی پایانی وقت قانونی، بدون احتساب وقت اضافه، ثبت نتیجه می شوند، مگر اینکه چیز دیگری اعلام شده باشد

 

بازی های دوستانه و دوستانه ی بین المللی زنده بر اساس نتیجه ی قانونی بازی مشخص می شوند، مگر اینکه چیز دیگری اعلام شده باشد

 

اولین / دومین / سومین پریود

 

شرط ها بر اساس نتیجه ی اولین/دومین/سومین پریود ثبت نتیجه می شوند

 

وقت اضافه جزو پریود سوم حساب نمی‌شود

 

پریود انتخاب شده باید کامل بازی شود تا شرط معتبر و ثبت نتیجه شود

 

چنانچه بازی در پریود دوم لغو شود، شرط های پریود اول معتبر خواهند بود

 

چنانچه بازی در پریود سوم لغو شود، شرط های پریود اول و دوم معتبر خواهند بود

 

مانی‌ لاین برنده

 

پیشبینی‌ برنده ی بازی‌ با احتساب وقت اضافه و پنالتی ها می باشد

 

آوانس

 

پیشبینی‌ آوانس بین هر دو تیم‌ در نتیجه ی نهایی بازی می باشد

 

شرط های آوانس قبل از شروع بازی (بدون احتساب ان اچ‌ ال) بر اساس نتیجه ی پایانی وقت قانونی ثبت نتیجه می شوند

 

شرطه ای آوانس در شرط‌ بندی زنده با احتساب نتیجه ی نهایی بازی شامل وقت اضافه و پنالتی‌های تعیین کننده ی پایان بازی ثبت نتیجه می شوند

 

به عنوان مثال

 

۰/۵+: در صورتی که تیم‌ منتخب برنده شود، یا بازی با نتیجه ی مساوی به پایان برسد، شرط شما برنده می‌باشد

 

۰/۵- : در صورتی که تیم‌ منتخب برنده شود، شرط شما برنده می‌باشد

 

بیشتر/کمتر

 

پیشبینی‌ تعداد گل های زده شده در بازی می باشد

 

شرط بیشتر/کمتر در شرط‌ بندی زنده و شرط های قبل از شروع بازی (بدون احتساب ان اچ‌ ال) بر اساس نتیجه ی پایانی وقت قانونی با احتساب وقت تلف شده ثبت نتیجه می شود

 

به عنوان مثال

 

شرط بیشتر از “۲” در صورتی که “۳” گل یا بیشتر در بازی به ثمر برسد، برنده می‌باشد. چنانچه دقیقا “۲” گل به ثمر برسد، مبلغ شرط بسته شده باز گردانده می شود، و در صورتی که “۱” گل به ثمر رسیده و یا هیچ گلی به ثمر نرسد، شرط بازنده می‌باشد

 

شرط بیشتر از “۲،۵” در صورتی که “۳” گل یا بیشتر در بازی به ثمر برسد، برنده می‌باشد، و چنانچه “۱” یا “۲” گل به ثمر رسیده و یا هیچ گلی به ثمر نرسد، شرط بازنده می‌باشد

 

شرط کمتر از “۲،۵” درصورتی که “۱” یا “۲” گل به ثمر برسد، و یا هیچ گلی به ثمر نرسد، برنده می‌باشد، و چنانچه “۳” گل یا بیشتر در بازی به ثمر برسد، شرط بازنده می‌باشد

 

مجموع گل های زده شده

 

پیشبینی‌ تعداد گل های زده شده در بازی می باشد

 

بیشتر از “۲،۵” – درصورتی که “۳” گل یا بیشتر در بازی به ثمر برسد، شرط برنده می‌باشد

 

کمتر از “۲،۵” – درصورتی که کمتر از “۳” گل در بازی به ثمر برسد و یا هیچ گلی به ثمر نرسد، شرط برنده می‌باشد

 

هندیکپ “۳” حالته

 

در هندیکپ سه حالته، لاین به صورتی تنظیم شده است که نتیجه ی مساوی نیز وجود دارد، که این به شما پتانسیل “۳” شرط را می دهد

 

هندیکپ “۱-” : درصورتی که تیم‌ منتخب شما با دو گل یا بیشتر برنده شود، شرط شما برنده است

 

هندیکپ مساوی (tie) : در صورتی که بعد از دادن آوانس به تیم منتخب شما نتیجه بازی مساوی شود، شرط شما برنده است

 

هندیکپ “۱+” : در صورتی که تیم‌ منتخب شما بازی را برده یا نتیجه ی بازی مساوی شود، شرط شما برنده است

 

برنده ی پایان وقت قانونی

 

پیشبینی‌ برنده ی بازی در پایان وقت قانونی می باشد

 

هندیکپ آسیایی و بیشتر/کمتر

 

مارکت آسیایی با توجه به نتیجه ی پایانی وقت قانونی ثبت نتیجه می شود. شرط‌ بندی زنده ی هندیکپ آسیایی با توجه به نتیجه ی بازی از زمان بسته شدن شرط به بعد ثبت نتیجه می شود. گل های زده شده ی قبل از بسته شدن شرط محسوب نمی شوند

 

تعداد گل ها

 

شرط‌ بندی روی تعداد گل هایبه ثمر رسیده توسط هر دو تیم در طی‌ “۶۰” دقیقه ی وقت قانونی بازی می باشد، که گل به تیم خودی نیز محسوب می شود

 

مجموع گل های زده شده توسط تیم‌

 

پیشبینی‌ مجموع گل های به ثمر رسیده توسط تیم‌ منتخب می باشد

 

بیشتر از “۰/۵” : درصورتی که تیم‌ منتخب یک گل یا بیشتر به ثمر برساند، شرط برنده است

 

کمتر از “۰/۵” : درصورتی که تیم‌ منتخب هیچ گلی به ثمر نرساند، شرط برنده است

 

بیشتر از “۱/۵” : درصورتی که تیم‌ منتخب دو گل یا بیشتر به ثمر برساند، شرط برنده است

 

کمتر از “۱/۵” : درصورتی که تیم‌ منتخب یک گل یا هیچ گلی به ثمر نرساند، شرط برنده است

 

گل به تیم خودی نیز محسوب می شود

 

اولین زننده گل/آخرین زننده گل/زننده گل بعدی

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ اولین گل/آخرین گل/گل بعدی را به ثمر می رساند. گل به تیم خودی برای تیمی که گل به نفع آن ثبت می شود، محسوب می شود

 

چنانچه بازی پس از به ثمر رسیدن یک گل لغو شود، تمامی‌ شرط های مربوط به زننده ی اولین گل معتبر بوده، اما شرط های مربوط به زننده ی آخرین گل لغو می شوند. شرط تیم‌ زننده ی گل بعدی، در صورتی‌ که پس از بسته شدن شرط گلی‌ به ثمر رسیده باشد، معتبر بوده و چنانچه گلی‌ به ثمر نرسیده باشد، لغو می گردد

 

درصورتی که قبل از به ثمر رسیدن گل، بازی لغو شود، تمامی شرطها نیز لغو می گردند

 

مساوی شرط فسخ

 

پیشبینی‌ تیم‌ برنده می باشد. چنانچه بازی با نتیجه ی مساوی به پایان برسد، شرط لغو شده و مبلغ آن بازگردانده می شود

 

هر دو تیم‌ گل بزنند

 

بله : هر دو تیم‌ گل بزنند

 

خیر : بازی بدون گل تمام شود یا فقط یکی‌ از تیم‌ها گل بزند

 

درصورتی که هر دو تیم‌ قبل از لغو بازی گلی به ثمر رسانده باشند، شرط معتبر می‌باشد

 

حاشیه برد

 

پیشبینی‌ تیم‌ برنده و تفاوت گل های به ثمر رسیده می باشد، که این شامل وقت اضافه و پنالتی نهایی تعیین کننده نیز می‌باشد

 

صعود

 

چنانچه تیم‌ قبل از انجام بازی انتخاب شده حذف شود، تمامی‌ شرطهای صعود نیز لغو می شوند

 

(شرط صعود شامل وقت اضافه و پنالتی های تعیین کننده نیز می باشد)

 

برد دوره

 

در صورتی که تعداد بازی های اعلام شده توسط لیگ، کامل نشده و یا تغییر کنند، شرط ها لغو می شوند

 

سر به سر

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ به دوره ی بالاتری در تورنمنت خواهد رسید. چنانچه یک یا دو شرکت کننده موفق به شروع نشوند، شرط فسخ شده، و مبلغ شرط بازگردانده می شود

 

گلزن اول/گلزن آخر/گلزن هر زمان

 

شرط گل بازیکنان بدین صورت است که چنانچه بازیکن در مسابقه حضور نداشته باشد، شرط لغو می شود. همچنین شرطی که مربوط به بازیکن زننده ی اولین گل است، چنانچه بازیکن در بازی حضور نداشته باشد، و یا پس از به ثمر رسیدن اولین گل وارد زمین شود، لغو می گردد

 

چنانچه بازی پس از به ثمر رسیدن اولین گل لغو شود، شرط گل اول محسوب شده، اما گل آخر و زمان های دیگر لغو می شوند

 

چنانچه بازی قبل از به ثمر رسیدن گل (گل اول) لغو شود، تمامی‌ شرط های مربوط به اولین زننده ی گل لغو می شوند

 

اولین/آخرین زننده ی گل در ان اچ‌ ال

 

شرط اینکه کدام تیم‌ زننده ی اولین/آخرین گل خواهد بود، که وقت اضافه نیز برای این نوع شرط محسوب می شود

 

چنانچه بازی بدون گل به پایان برسد، تیم‌ برنده ی پنالتی های تعیین کننده ی پایان بازی، زننده ی گل اول و گل آخر نیز محسوب می شود

 

چنانچه بازی پس ازبه ثمر رسیدن گل اول لغو شود، تمامی‌ شرط های زننده ی اولین گل محسوب شده، اما شرط های زننده ی گل دوم لغو می شوند

 

چنانچه بازی قبل از زدن گل رها شود، تمامی‌ شرطهای گل اول/گل آخر لغو می شوند

 

زوج/فرد

 

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن مجموع گل های زده شده در بازی می باشد

 

هر بازی که با نتیجه ی مساوی (۰-۰) به پایان برسد، تعداد گل های زوج محسوب می شوند

 

نتیجه ی دقیق

 

(پیشبینی‌ نتیجه ی دقیق در پایان بازی می باشد به جز ان اچ‌ ال)

 

چنانچه نتیجه ی بازی در لیست شرایط پیشنهاد شده از سایت نباشد، شرط ها بازنده محسوب می شوند

 

شانس دوبرابر

 

شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بندی روی دو گزینه از سه گزینه ی برد/مساوی/باخت در یک شرط را می‌دهد

 

گزینه‌های زیر موجود می‌باشند

 

(۱) یا (X) : چنانچه تیم‌ میزبان بازی را ببرد و یا بازی مساوی شود، شرط برنده است

 

(X) یا (۲) : چنانچه بازی مساوی شده و یا تیم‌ میهمان برنده شود، شرط برنده است

 

(۱) یا (۲) : چنانچه بازی به نفع تیم‌ میزبان و یا میهمان تمام شود، شرط برنده است

 

زمان زدن گل اول

 

چنانچه بازی پس از به ثمر رسیدن گل اول لغو شود، شرط معتبر می‌باشد

 

چنانچه بازی قبل از به ثمر رسیدن گل اول لغو شود، شرط لغو می شود

 

چنانچه بازی بدون گل به پاین برسد، شرط لغو می شود

 

به محض اینکه بازی شروع شود، “دقیقه ی یک” نیز محسوب می شود. به عنوان مثال در هنگام ثبت نتایج، گل به ثمر رسیده در دقیقه ی “۲۴:۱۶”، دقیقه ی “۲۵:۰۰” ثبت می شود

 

وقت اضافه

 

پیشبینی‌ اینکه آیا بازی به وقت اضافه می‌رسد یا خیر

 

بیشترین گل

 

پیشبینی‌ اینکه بیشترین گل در کدام پریود به ثمر خواهد رسید

 

چنانچه بیشترین گل به ثمر رسیده در دو پریود یا بیشتر به یک اندازه باشد، شرط لغو می شود

 

(وقت اضافه محسوب نمی‌شود شامل ان اچ‌ ال)

 

اولین تیم‌ زننده ی “۳” گل

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ اولین زننده ی سه گل در بازی می‌باشد، که این شامل وقت اضافه در تمامی‌ لیگ ها می باشد

 

نتیجه ی تمامی‌ پنالتی های تعیین کننده ی پایان بازی، برای تیم‌ برنده یک گل محسوب می شود

 

به عنوان مثال درصورتی که تیم‌ “الف” اولین زننده ی گل در پنالتی های تعیین کننده باشد با نتیجه ی “۲-۲” در پایان زمان قانونی، و تیم‌ `بی`برنده پنالتیها باشد، تیم‌ `بی` اولین زننده ی “۳” گل حساب می شود

 

جایگاه نهایی

 

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم‌ در جایگاه نهایی در لیگ، جلوتر خواهد بود

 

چنانچه یک یا دو شرکت کننده موفق به شروع نشوند، شرط فسخ شده و مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود

 

شوت در چهارچوب دروازه

 

شرط شوت در چهارچوب شبیه به هندیکپ و شرط های بیشتر/کمتر می‌باشد

 

برد یا باخت شرط با توجه به مجموع شوت های داخل چهارچوب از طرف هردو تیم‌، و مقایسه ی آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد

 

سقوط

 

چنانچه تیمی قبل از شروع فصل از لیگ/تورنمنت حذف شود، تمامی‌ شرط های این مارکت لغو شده و لاین جدیدی باز می شود

 

(برنده قهرمان)

 

شرط ها بر اساس جایگاه نهایی تیم‌ در لیگ/تورنمنت ثبت نتیجه می شوند

 

برنده ی گروه

 

شرط ها بر اساس جایگاه نهایی تیم‌ در گروه ثبت نتیجه می شوند

 

نتیجه ی دوره

 

در صورتی که تعداد بازی های اعلام شده کامل نشده و یا تغییر کند، شرطها لغو می شوند

 

مرحله ی حذف شدن

 

پیشبینی‌ اینکه تیم منتخب در چه مرحله‌ای از دوره ی مسابقات حذف می شود

 

نوع پنالتی

 

پیشبینی‌ نوع اولین پنالتی می باشد. انواع پنالتی عبارتند از:

 

پنالتی کوچک (اخراج ۲ دقیقه‌ای بازیکن) Minor Penalty

 

پنالتی بزرگ (اخراج ۵ دقیقه‌ای بازیکن) Major Penalty

 

پنالتی بد رفتاری (اخراج ۱۰ دقیقه‌ای بازیکن) Misconduct Penalty

 

پنالتی بد رفتاری بازی (۱۵ دقیقه‌ای که شامل بازیکن، دروازه بان، و تیم مربی‌ گری می‌باشد که از زمین اخراج شده و به رختکن فرستاده می شوند، و باید تعویض شوند) Game Miscoduct Penalty

 

پنالتی خطای عمدی (بازیکن اخراج شده و لازم است سریعا تعویض شود. بازیکن تعویضی به مدت ۵ دقیقه خارج از بازی می ماند) Match Penalty

 

پنالتی شوت (حالت خاصی‌ از پنالتی است که بازیکن با قانون شکنی جلوی موقعیت گل را بگیرد. این نوع پنالتی به شیوه‌های مختلف پنالتی کوچک دوبل، پنالتی بزرگ، و پنالتی بد رفتاری گرفته می شوند) در صورت گرفته شدن پنالتی کوچک دوبل، بازیکن به مدت ۲ دقیقه از بازی‌ اخراج می شود. (در عوض ۲ دقیقه‌‌ ی دیگر، شوت پنالتی زده شده و پس از آن چه گلی به ثمر برسد چه نه، بازیکن به مدت ۲ دقیقه روی نیمکت می ماند). Penalty Shot

 

– پنالتی بدرفتاری رکیک: این پنالتی به هر یک از بازیکنان و یا مسئولین تیم‌ که با رفتار بد خود باعث تحقیر و تمسخر بازی شوند داده می شود. (این پنالتی از قوانین ان اچ‌ ال حذف شده است) به عنوان مثال در صورت مصرف الکل یا مواد مخدر توسط شخص، چه قبل از بازی و چه در حین بازی. یا هنگامی که بازیکن یا مسئولین تیم‌ با تماشاچیان یا مسئولین تیم‌ دیگر یا داور وارد دعوا شوند. یا هنگامی که یکی‌ از مسئولین تیم‌ یا بازیکن به داور آب بپاشد. و یا در صورتی که یکی‌ از بازیکنان یا مسئولین فحاشی تبعیضی کند توهین به نژاد، قومیت، دین، و یا جنسیت