پایگاه دانش

قبل از اینکه بازی را آغاز کنید قوانین محلی را روی کارت اسکور بخوانید.

یک علامت شناسایی روی توپتان بگذارید. بسیاری از گلفرها با همان مارک توپ بازی می کنند و اگر شما نتوانید توپتان را شناسایی کنید گمشده محسوب می شود.

کلاب هایتان را بشمارید. حداکثر می توانید 14 کلاب همراه داشته باشید.

در طول بازی، از کسی راهنمایی و پیشنهاد نخواهید به جز همبازیتان و همچنین هیچ پیشنهادی به هیچ کس ندهید به جز همبازیتان.

در طول یک میدان نمی توانید هیچ ضربه تمرینی داشته باشید.

ضربه زدن از روی تی:تی را بین 2 نشانگر تی قرار دهید و نه در جلوی آنها. می توانید تی را حداکثر در فاصله ای به طول 2 کلاب پشت خط جلویی نشانگرهای تی قرار دهید و ضربه بزنید.

ضربه زدن به توپ خارج از این منطقه:در مچ پلی جریمه ای ندارد اما رقیب شما می تواند از شما بخواهد که دوباره آن ضربه را بازی کنید و در استرک پلی شما حتما 2 ضربه جریمه می گیرید و سپس باید از منطقه صحیحی بازی کنید.

بازی کردن توپ:توپ را از همان جایی که افتاده است بازی کنید. جای توپتان، منطقه مشخص شده سوئینگتان یا خط و مسیر بازیتان را با حرکت دادن، خم کردن یا شکستن هر چیزی که ثابت یا روییده است تصحیح نکنید مگر طبق قوانین.

چیزی را به سمت پایین فشار ندهید یا این که وضعیت بهتری ایجاد نکنید.

اگر توپ شما در یک بانکر یا یک واتر هزارد قرار بگیرد، زمین بانکر یا زمین یا آب داخل واتر هزارد را تا قبل از داون سوئینگ لمس نکنید.

توپ باید کاملا ضربه بخورد و نباید فشرده و یا برداشته شود. به عبارت دیگر در این منطقه کلاب شما نباید با زمین برخورد کند. در صورت تماس، 2 ضربه جریمه دریافت می کنید.

بازی با یک توپ اشتباه (به جز در یک هزارد):در مچ پلی شما آن میدان را از دست می دهید. در استروک پلی 2 ضربه جریمه می گیرد و سپس باید توپ صحیح را بازی کنید.

بازی با یک اشتباه در یک هزارد جریمه ای ندارد. زیرا در هزارد نمی توانید علف ها را کنار بزنید.

 

زمین بازی گلف

 

 منطقه شروع هر بخش از بازی گلف

 مانع ابی در مسیر گوی گلف

 ناصاف, دشوار, ناهموار

 خارج شدن توپ از محدوده زمین

 قسمت بدون چمن زمین گلف

 مانع ابی در مسیر گوی گلف

 قسمت چمن کاملا “کوتاه شده بین نقطه شروع و پایان گلف

 چمن سبز نزدیک محل سوراخ گلف

 چوب پرچم گلف

 حفره

.زمین گلف دارای 18 سوراخ است که بازیکن باید توپ را با تعداد ضربه استاندارد 3و 4و 5 داخل حفره بیاندازد

.مشخص میشود Par هر حفره دارای شماره میباشد (1تا 18), امتیاز استاندارد برای هر سوراخ بازی گلف با اصطلاح

 توپ باید با سه ضربه وارد سوراخ بشود

توپ باید با چهارضربه وارد سوراخ بشود

 توپ باید با پنج ضربه وارد سوراخ بشود

در مجموع استاندارد ضربات مشخص شده هر سه پار 72 میباشد

تفاوت پارها در میزان مسافت نقطه شروع تا محل سوراخ گلف است.