پایگاه دانش

 هر بازی بولینگ در 10 مرحله که به آن فریم می‌گویند بازی می‌شود که در هر فریم هر بازیکن می‌تواند دو بار توپ را به سمت پین ها پرتاب کند. تعداد پین بولینگ هایی که در مجموع دو پرتاب هر فریم انداخته می‌شوند امتیاز آن فریم حساب می‌شود و به کل امتیازات هر بازیکن اضافه می‌گردد.

سترایک به حرکتی که در آن بازیکن همه‌ی پین ها را در اولین پرتابش می‌اندازد استرایک (strike) می گویند
به حالتی که در آن همه‌ی پین ها در اقدام دوم انداخته میشوند اسپیر (spare) می‌گویند. 
اگر بعد از هر دو پرتاب، پینی باقی مانده بود به آن فریم، اوپن فریم یا فریم باز می‌گویند. 

لینگ نتواند در ضربه خود، هیچ یک از پین ها را بیندازد، به ضربه او میس می گویند. در قوانین بولینگ اگر قبل از پرتاب توپ، پای بازیکن از خط خطا عبور کند، پرتاب محاسبه می‌شود ولی هیچ امتیازی برای بازیکن در نظر گرفته نمی‌شود، این خطا معمول ترین خطا در بازی بولینگ است. قوانین امتیاز گیری در بولینگ: در یک اپن فریم مشخصا امتیاز بازیکن با تعداد پین هایی که انداخته محاسبه می‌شود اما در حالت اسپیر که در آن علامت ” / ” در تابلوی امتیازات ثبت می‌شود امتیاز اولین پرتاپ در فریم بعدی به امتیاز اسپیر که 10 است اضافه می‌شود. به طور مثال اگر بازیکنی در یک فریم اسپیر کند و در اولین پرتاب فریم بعد 6 پین را بیاندازد امتیاز فریم اسپیر او 16 حساب می‌شود. در حالت استرایک هم که در آن در تابلوی امتیازات یک علامت ضربدر گذاشته می‌شود، امتیاز فریم استرایک که 10 است با دو پرتاب بعدی بازیکن جمع می‌شود. به طور مثال اگر بازیکنی در یک پرتاب همه‌ی پین ها را بریزد و یک استرایک ثبت کند و در دو پرتاب بعدی به ترتیب 2 و 5 پین را بریزد امتیاز فریم استرایک او 17 محاسبه می‌شود و امتیاز فریم بعدی او که 7 بوده نیز جداگانه به امتیازات او اضافه می‌شود. اگر یک بازیکن 3 استرایک پشت هم نیز ثبت کند امتیاز فریم اول او 30 محاسبه می‌شود.