پایگاه دانش

این ورزش

 

با دو تیم 22 نفره بازی می شود و در هر نوبت ، هر تیم 18 نفر را داخل زمین دارد. بازی در یک زمین بیضی شکل انجام می شود. که معمولا 185 در 155 متر است.  بنابراین این یکی از بزرگترین زمین های ورزشی محسوب می شود و بازیکن ها باید از قدرت بدنی خوبی برخوردار باشند تا بتوانند در زمینی به این بزرگی ، حرکت کنند. بازی با پرتاب توپ به هوا در  وسط زمین شروع می شود. هدف از بازی این است که تیم شما بتواند در 80 دقیقه- زمان بازی تیم های بزرگسالان- بیشترین امتیاز را کسب کند. برای گل زدن ، بازیکن ها باید سعی کنند ، توپ را وسط دروازه ی حریف ، شوت کنند و هر گل ، 6 امتیاز دارد.