پایگاه دانش

قوانین ورزش دارت

 

قوانین بازی دارت تخته دارت باید طوری روی سطح دیوار نصب گردد که نقطه دایره شکل وسط آن 173 سانتی متر با زمین فاصله داشته باشد. خط پرتاب نیز باید حداقل فاصله ای 237 سانتی متری با تخته داشته باشد. فرد پرتاب کننده نیز نباید پای خود را روی خط یا جلو تر از خط قرار دهد. نحوه قرار گیری تخته دارت روی دیوار به صورتی است که دقیقا در مرکز دید یک فرد 182 سانتی متری قرار می‌گیرد. هر بازیکن دارت در هر ست یا دست از بازی باید 3 دارت را پرتاب کند. شروع کننده بازی هم با پرتاب یک دارت از سوی هر دو بازیکن مشخص می‌شود، به این صورت که بازیکنی که تیر خود را نزدیک تر به مرکز سیبل (بول) بزند شروع کننده بازی خواهد بود. اگر دارت در یکی از قسمت های خال یا میان خال نشست، پرتاب محاسبه نمی‌گردد. دارت ها نیز باید بر روی تخته بمانند تا فاصله  تیر تا مرکز مشخص شود. دارت به مدل های بسیار مختلفی بازی می‌شود از جمله بازی 501 که معروف ترین آن هاست و یا بازی 301 و مدل های بسیار دیگر. اما چند قانون مانند نحوه انجام ست ها که هر بازیکن باید 3 پرتاب داشته باشد و نحوه امتیاز گیری، تقریبا در تمام آن ها یکسان است. در قسمت بعد قوانین امتیازی بازی را شرح می‌دهیم.

 

چگونگی امتیازات دارت بر روی تخته دارت

 اعدادی از 1 تا 20 قرار گرفته و همان طور که گفته شد، 62 قسمت دارای امتیاز ویژه، بر روی آن مشخص شده اند. دو رینگ با رنگ های قرمز و سبز در قسمت های بیرونی و درونی تخته در زیر اعداد قرار دارند و با نام های رینگ دابل و رینگ تریپل شناخته می‌شوند. اگر دارت بر روی یکی از خانه های دابل بنشیند، امتیاز به دست آمده 2 برابر عدد قرار گرفته در بالای آن خواهد بود و اگر تیر دارت بر روی یکی از خانه های تریپل قرار گیرد، عدد آن ضربدر 3 خواهد شد. به طور مثال اگر در قسمت مشخص شده عدد 12، دارت بر روی رینگ بیرونی یا همان دابل قرار گیرد امتیاز بدست آمده 24 خواهد بود و اگر در رینگ درونی عدد 12 قرار گیرد، امتیاز بدست آمده برابر 36 می‌شود. اگر دارت در زیر عدد مشخص شده در هیچکدام از این رینگ ها ننشیند، امتیاز بدست آمده برار همان عدد مشخص شده می‌شود. مرکز دارت نیز که خود دو بخش دارت دارای امتیاز 50 برای میان خال درونی، و امتیاز 25 برای خال بیرونی است.