پایگاه دانش

در این بازی هر تیم دارای دو بازیکن می باشد و فقط کاپیتان حق دارد که درخواست زمان استراحت بدهد.بازیکنان هرجای زمین که دوست داشته باشند می توانند بایستند.

 

در این بازی هیچ تعویضی صورت نمی گیرد بازیکن ذخیره ای وجود ندارد. در صورتی که بنا به هر دلیلی یک از دو بازیکن مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد مطابق قوانین بازی 2 بر صفر به سود تیم مقابل به پایان خواهد رسید.

 

همانند والیبال داخل سالن در مسابقات والیبال ساحلی هم از یک سر داور، یک کمک داور و دو داور خط تشکیل شده است.

 

توپ مسابقه با توپ والیبال داخل سالن متفاوت بوده و مخصوص فضای باز می باشد.

 

نحوه برنده شدن در این بازی به صورت 2 به 3 می باشد. بدین صورت که اگر هر تیمی که دو گیم از 3 گیم مسابقه را ببرد برنده اعلام خواهد شد.درصورتیکه باران و طوفان خفیف باشد بازی ادامه پیدا خواهد کرد.

 

پای بازیکن هنگام زدن سرویس نباید بر روی خط دور زمین برخورد کند. در غیر اینصورت خطا گرفته می شود و یک امتیاز به تیم مقابل داده می شود.

 

زمان استراحت بین هر دو گیم 30 ثانیه می باشد.

 

اندازه ها و شرایط زمین والیبال ساحلی

 طول 16 متر

عرض 8متر

منطقه آزاد (ازهرطرف بین 3 تا5 متر)

منطقه یک سوم (حمله ) وجودندارد

خط وسط زمین وجود ندارد

پهنای تمام خطوط بین 5 تا 8سانتیمتراست

فضای بالای زمین بایستی تاارتفاع 7 الی متری عاری ازهرگونه مانع باشد

سطح زمین از شن (ماسه) یک دست که حداقل باید دارای 40سانتیمتر عمق باشد پوشیده شده

ماسه بایستی ازالک گذرانده شده ودارای اندازه مناسب وقابل قبول باشد (زبروخشن نباشد)

 ماسه بایستی عاری ازهرگونه اشیاء آسیب رسان – صدف – سنگ و…باشد

برای مسابقات جهانی توصیه شده که یک پارچه قیراندودتهیه شده تاوسط زمین اصلی رادرحالت بارانی بپوشاند.

 رنگ خطوط زمین بایستی کاملاً مغایر با رنگ ماسه باشد

خطوط زمین بایدازنواربا مواد مقاوم ساخته شده وضمنا این مواد, نرم وقابل انحناء باشند