پایگاه دانش

زمین بازی :

زمین بازی بدمینتون به شکل مستطیل می باشد و با خطوطی به عرض ۴۰ میلی متر کشیده می شود. خطوط زمین باید به سادگی قابل تشخیص بوده و بهتر است به رنگ سفید یا زرد کشیده شود. طول زمین ۱۳/۴ متر – عرض زمین دو نفره ۶/۱۰ متر – عرض زمین یک نفره ۵/۳۰ متر می باشد. کلیه این خطوط جزو زمین محسوب می شود. ارتفاع پایه های تور ۱۵۵ متر می باشد.

 توپ :

از مواد طبیعی یا مصنوعی ساخته می شود. باید از جنس چوپ پنبه که لایه چرمی دارد باشد. توپ چرمی باید دارای ۱۶ پرک باشد که به پایه وصل می شوند. وزن توپ باید بین ۴/۷۴ تا ۴/۵۰ گرم باشد.

 امتیازات گیمها :

در مردان ۱۵ تایی است و در نونهالان و بانوان ۱۱ تایی است. در بازیهای یک نفره و دو نفره مردان کسی که زودتر به امتیاز ۱۵ برسد برنده گیم محسوب می شود و در بانوان و در نونهالان هر کسی زودتر به امتیاز ۱۱ برسد برنده گیم محسوب می شود. هر کس ۲ گیم از ۳ گیم را ببرد برنده بازی است.

 

یسینیگ چیست؟

اگر در آقایان امتیاز به ۱۴- ۱۴ رسید و یا در بانوان به امتیاز ۱۰-۱۰ شد از کسی که زودتر به امتیاز ۱۴ و یا ۱۰ رسید سؤال می شود که آیا امتیاز اضافه می خواهد یا نه و اگر جواب مثبت باشد بازی به ۱۷ و ۱۳ ادامه می یابد و اگر جواب منفی باشد بازی در همان ۱۵ و ۱۱ به پایان می رسد. فردی که برنده گیم شد در گیم بعدی اولین سرویس را می زند.

تنها بازیکنی امتیاز کسب می کند که سرویس را زده باشد و توپ را در زمین بازیکن مقابل بخواباند.

 

توسط بازیکن دو بار ضربه زده شود.

 

خطاهای بازی بدمینتون :

 

۱) اگر سرویس صحیح زده نشود.

۲) اگر توپ در هنگام بازی خارج از محوطه زمین بازی فرود آید.

۳) از داخل بازدید تور عبور کند.

۴) از تور عبور نکند. (قبل از عبور از تور بیافتد.)

۵) به سقف یا دیوارهای دور زمین برخورد کند.

۶) به بدن یا لباس بازیکن برخورد کند و یا در اطراف زمین به هر شیء یا فردی تماس پیدا کند.

۷) اگر به توپ در زمین حریف ضربه زده شود.

۸) برخورد لباس ویل راکت به تور و نگهدارنده های او (پایه)

۹) زمانی که توپ در حال عبور از بالای تور است مانع ضربه زدن حریف شود.

۱۰) در طول بازی بازیکن به طور عمده متمرکز حریف خود را بهم بزند. (مثل ایجاد سر و صدا و حرکات غیر عادی و خصمانه)

۱۱) در حین بازی، گرفتن توپ با راکت و با کمی مکث به آن ضربه زده شود. (حمل شود)

۱۲) توسط بازیکن دو بار ضربه زده شود.