پایگاه دانش

بازي دو نفره : انتخاب سمت ميز و همچنين زدن سرويس آغاز مسابقه هر دو با پرتاب سكه ( شير و خط ) مشخص مي شود . برنده مسابقه كسي است كه زودتر به امتياز 11 برسد . اگر هر دو بازيكن به امتياز 10 برسند در اين صورت بازي آنقدر ادامه پيدا مي كند تا سرانجام يكي از بازيكنان 2 امتياز از حريف جلو بيفتد مثل 11-13

 

تغيير جا و زدن سرو : شروع كننده بازي دو سرو متوالي مي زند سپس بازيكن مقابل دو سرويس بعدي را مي زند بازي بهمين ترتيب ادامه پيدا مي كند به استثناي وقتي كه امتيازات هر دو بازيكن به 10 رسيده باشد . در اين حالت هر بازيكن متناوباً يك سرو مي زند تا يكي از آنها دو امتياز از ديگري جلو بيفتد . اگر مسابقه بصورت يك گيمي برگزار شود يا طبق تصميم گيري 3 گيمي يا 5 گيمي يا 7 گيمي برگزار شود . بازيكنان در گيم آخر وقتي كه امتياز يكي از آنها به 6 برسد جاي خود را با هم عوض مي كنند . و پس از تعويض سمت ميز ، سرويس توپ توسط كسي كه نوبتش است آغاز مي شود .

 

 شروع   بازي : بازي با سرويس شروع مي شود . سرويس زننده بايد توپ را در كف دست و به طور آزاد قرار دهد . انگشتان دست بايد بهم چسبيده و انگشت شست آزاد باشد . دستي كه توپ در اختيار دارد بايد بالا و خارج از سطح ميز باشد . سرويس زننده توپ را به طور قائم به طرف بالا پرتاب مي كند و با دستي كه راكت را گرفته است به توپ ضربه مي زند . توپ بايد اول به قسمت زننده سرويس و با عبور از روي تور در قسمت حريف مجدداً به ميز اصابت كند . در بازي چهار نفره سرويس بايد به قسمت نيمه راست ميز حريف برخورد كند ولي در بازي دو نفره چنين قانوني نيست . اگر سرويس به تور برخورد كند و سپس به ميز حريف اصابت نمايد عمل سرويس تكرار خواهد شد . ولي اگر توپ پس از برخورد با تور به خارج برود خطا محسوب مي شود . اگر سرويس زننده بدون آمادگي حريف سرويس را بزند ، سرويس تكرار خواهد شد .

خطاها :

 

در موارد زير بازي متوقف و خطا محسوب مي شود .

 

1توپ دوباره پياپي به ميز يك نفر برخورد كند .

 

2توپ قبل از برخورد با ميز زده شود .

 

3يك بازيكن دوبار پشت سرهم به توپ ضربه بزند .

 

4توپ غير از راكت و با دستة آن به پايين تر از مچ بازيكن برخورد كند .

 

5در هنگامي كه توپ در جريان است ميز را يكي از بازيكنان حركت دهد .

 

6در بازي چهار نفره بازيكني خارج از نوبت به توپ ضربه بزند .

 

7توپ به غير از تور ، پايه هاي آن و قسمت حريف به چيز ديگري برخورد كند .

 

8راكت بازيكن با خود او با تور تماس پيدا كند .

 

بازي چهار نفره : قوانين بازي چهار نفره همان قوانين بازي دو نفره است بعلاوه مواردي كه زير توضيح داده مي شود . دو همبازي كه حق زدن دو سرويس نخست را بدست مي آورند بايد اول تصميم بگيرند كه كداميك سرويس را خواهند زد . بهمين ترتيب دريافت كنندگان سرويس نيز بايد مشخص نمايند كه كداميك از آنها دريافت كننده نخستين سرويس خواهد بود . هر سرويس زننده اي دو سرو امتياز ي خواهد زد در پايان نوبت دو سرويس او كسي كه دريافت كننده آن دو سرويس بوده است حال زننده سرويس خواهد شد . اين تسلسل كه دريافت كننده ، زنندة سرويس بعدي مي شود و همبازي سرو زننده قبلي دريافت كننده سرويس تا پايان گيم يا تا امتياز 10-10 ادامه مي يابد ، در چنين حالتي سرو سرو زدن و دريافت آن ادامه پيدا مي كند مضاف بر اينكه هر بازيكن در نوبت خود فقط يك سرو امتيازي خواهد زد . زدن سروها تا پايان گيم متناوباًادامه پيدا  مي كند .

 

مهارتها و تكنيك ها : شباهت زيادي تنيس روي ميز به تنيس زميني ، مستلزم بيشترين تمركز حواس و به حد اعلاي سرعت عكس العمل نياز دارد . در ذيل ، مهرتهاي اوليه و عمده كه هر بازيكن مبتدي نيازمند فراگيري آنها ست ، آمده است .