پایگاه دانش

چنانچه بازی شروع شده و تحت هر شرایطی لغو شود، تمامی‌ شرط‌ ها نیز لغو می شوند مگر در قسمت قوانین چیز دیگری ذکر شده باشد

 

در صورتی که محل برگزاری بازی تغییر کند، پیشبینی هایی که از قبل بسته شده اند معتبر باقی‌ خواهند ماند، اما اگر جای تیم‌ میزبان و میهمان عوض شود، پیشبینی لغو می شود

 

تمامی‌ مسابقات باید در روز تعیین شده (زمان محلی) انجام شوند تا پیشبینی  ثبت نتیجه شود

 

چنانچه بازی به تعویق انداخته شود یا به هر دلیلی لغو شود، پیشبینی  نیز لغو می شود، مگر اینکه مسابقه مجددا برنامه ریزی شده و در همان روز انجام شود، یا در قسمت قوانین چیز دیگری ذکر شده باشد

 

پیشبینی زنده

 

چنانچه بازی به پایان نرسیده باشد و یا لغو شود، پیشبینی  نیز لغو می شود. نتایج ‌‌سِت ها نیز محاسبه می شوند، چه بعد از بسته شدن پیشبینی، و چه قبل از آن

 

پیشبینی روی ‌‌سِت ها

 

هندیکپ داخل لاین اصلی‌ همان هندیکپ ‌‌سِت ها می باشد پیشبینی ها در صورتی که تعداد سِت بازی شده کامل نشده و یا تغییر کند، لغو می شوند

 

بیشتر/کمتر از

 

پیشبینی‌ تعداد سِت های بازی می باشد

 

سِت اول

 

در صورتی که سِت اول کامل نشود، شرط‌ لغو می شود

 

نتیجه ی دقیق بازی

 

پیش بینی‌ امتیاز ‌سِت ها در پایان بازی می باشد. در صورتی که تعداد ‌سِت های پیشبینی‌ شده کامل نشده و یا تغییر کنند، پیشبینی  لغو می شود

 

جمع امتیاز‌ها

 

جمع امتیاز‌ها مانند پیشبینی آسیایی و شرط های بیشتر/کمتر می‌باشد. برد یا باخت پیشبینی  با توجه به مجموع امتیاز‌های به دست آمده از هر دو تیم‌، و مقایسه با آوانس هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی مشخص می شود

 

برنده ی گروه

 

پیشبینی  بر اساس جایگاه نهایی در گروه ثبت می شود

 

سِت ۱ / سِت ۲ / سِت ۳ / سِت ۴ / سِت ۵ مانی لاین

 

پیشبینی‌ برنده ی سِت مربوطه می باشد

 

سِت ۱ / سِت ۲ / سِت ۳ / سِت ۴ / سِت ۵ هندیکپ

 

پیشبینی‌ برنده ی سِت مربوطه، با توجه به آوانس هندیکپ داده شده می باشد

 

سِت ۱ / سِت ۲ / سِت ۳ / سِت ۴ / سِت ۵ بیشتر یا کمتر از

 

پیشبینی‌ بیشتر یا کمتر بودن مجموع امتیاز‌های گرفته شده ی هر دو تیم‌ در سِت انتخاب شده می باشد

 

زوج / فرد بودن امتیاز در سِت / زمان کامل

 

پیشبینی‌ زوج یا فرد بودن مجموع امتیازات هر دو تیم‌ در زمان کامل/سِت مربوطه می باشد

 

برنده ی سِت با اختلاف

 

پیشبینی‌ اختلاف امتیاز تیم‌ برنده در سِت انتخاب شده می باشد

 

امتیاز دقیق در سِت

 

پیشبینی‌ امتیاز دقیق در سِت مربوطه می باشد

 

جمع امتیاز تیم‌

 

پیشبینی‌ بیشتر یا کمتر بودن امتیاز‌ات به دست آمده توسط تیم‌ انتخابی از تعداد داده شده می باشد